Autoritatile publice vor putea cumpara autobuze alimentate cu GAZ NATURAL, prin finanțare nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu

GHID DE FINANȚARE din 13 iulie 2018 a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane

EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 31 iulie 2018

Notă 
Aprobat prin Ordinul nr. 741 din 13 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 31 iulie 2018.

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1 

Ghidul de finanțare(1) Ghidul de finanțare a Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza solicitantului de finanțare din Fondul pentru mediu informații privind derularea Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) scopul, obiectivele și indicatorii de performanță ai programului;b) eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;c) metodologia de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare, decontare și monitorizare a proiectului propus.Articolul 2 Scopul și obiectivele programului(1) Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a utilizării autovehiculelor mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

(2) Obiectivul programului constă în diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor.

(3) Obiectul programului îl reprezintă achiziționarea de autobuze noi electrice, autobuze noi electric hibride, autobuze noi alimentate cu GNC și troleibuze noi, prin finanțarea nerambursabilă acordată din Fondul pentru mediu, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES).

Articolul 3 Sursa de finanțare pentru derularea programului

(1) Finanțarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

(3) Finanțarea programului nu constituie ajutor de stat în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat, astfel cum este menționată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.Articolul 4 Indicatorii de performanță ai programuluiIndicatorul de performanță al programului îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO_2) redusă, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:unde:i = indicatorul de performanță al programului (kg CO_2); reprezintă cantitatea de CO_2 care ar fi fost emisă în atmosferă în situația în care în loc de autovehicule nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic s-ar fi achiziționat autobuze cu motor diesel EURO VI;n = nr. de autovehicule achiziționate prin program;L_i = total litri diesel consumați de un autovehicul achiziționat prin program;D_i = nr. de km parcurși de un autovehicul achiziționat prin program (km);G_i = cantitatea de gaz natural comprimat consumat de un autovehicul achiziționat prin program (L);Observații:– Consum mediu de referință (C_ref) al unui autobuz echipat cu motor diesel EURO VI = 39 L/100 km;– factor_D_CO2: reprezintă factorul de conversie al combustibilului diesel în emisii CO_2;^1)^1) Ghidul național de evaluare a proiectelor aferent Master planului general de transport (MPGT) pentru România, volumul 2, partea C.– factor_GNC_CO2: reprezintă factorul de conversie al gazului natural comprimat în emisii CO_2;^2)^2) https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-reporting

Articolul 5 Definiții(1) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele definiții:

a) autobuz – autovehicul din categoria M3, cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de pasageri pe scaune sau în picioare și care are, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri șezând, conform RNTR 2;

b) autobuz electric – autobuz alimentat electric printr-un sistem de baterii de la bord;

c) autobuz alimentat cu GNC – autobuz echipat cu un echipament specific care permite utilizarea de gaz natural comprimat în sistemul său de propulsie;

d) autobuz electric hibrid – autobuz acționat atât printr-un sistem de propulsie cu ardere internă, cât și/sau printr-un sistem de propulsie electric, alimentat de baterii electrice;

e) Autoritate – Administrația Fondului pentru Mediu;

f) beneficiar – solicitantul care a încheiat un contract de finanțare cu Autoritatea;

g) cerere de decontare – solicitare a beneficiarului, adresată în scris Autorității, prin care se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în baza prezentului ghid; formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 3la contractul pentru finanțare nerambursabilă;

h) cerere de finanțare nerambursabilă – formular completat și depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obținerii finanțării din Fondul pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;

i) cheltuieli eligibile – cheltuieli cu achiziția de autobuze electrice, electric hibride, alimentate cu GNC și troleibuze, necesare implementării proiectului și care pot fi finanțate din Fondul pentru mediu, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate și a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

j) cheltuieli neeligibile – cheltuieli ale proiectului efectuate de către beneficiar, altele decât cele eligibile;

k) criterii de eligibilitate – condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru obținerea finanțării, precum și condiții care trebuie menținute pe toată perioada implementării și monitorizării proiectului; acestea vizează solicitantul, proiectul propus și cheltuielile proiectului;

l) dosar de decontare – dosarul care cuprinde cererea de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanțare nerambursabilă, însoțită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanțare nerambursabilă;

m) dosar de finanțare – dosarul care cuprinde cererea de finanțare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, însoțită de documentația care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizei și aprobării finanțării de către Autoritate;

n) operator intern – entitatea cu personalitate juridică distinctă asupra căreia autoritatea locală competentă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente;

o) plan de mobilitate urbană durabilă – document strategic și instrument de politică de dezvoltare, complementar Planului urbanistic general (PUG), folosind un model de transport (software), având ca scop îmbunătățirea accesibilității și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate și transport;

p) RNTR 2 – reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;q) serviciu de transport public local de persoane – serviciul operatorului intern de transport local, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a biletelor și un orar unic de transport;

r) solicitant eligibil – unități administrativ-teritoriale – municipii reședințe de județ, inclusiv municipiul București, declarate conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, care depun cerere de finanțare însoțită de documentele obligatorii prevăzute în ghid;

s) troleibuz – autobuzul cu alimentare electrică prin fire electrice exterioare, conform RNTR2.

(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM – Administrația Fondului pentru Mediu;b) CIV – cartea de identitate a vehiculului;c) COC – certificat de conformitate emis de către producător;d) CRLR – certificare a realității, legalității și a regularității documentelor;e) GES – gaze cu efect de seră;f) GNC – gaz natural comprimat;g) PCA – plan pe calitatea aerului;h) PMUD – plan de mobilitate urbană durabilă;i) RAR – Registrul Auto Român;j) RNTR 2 – reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea;k) TVA – taxa pe valoarea adăugată.Articolul 6 Organizarea sesiunii de finanțare(1) Pentru organizarea sesiunii de finanțare, prin dispoziția președintelui Autorității, se aprobă:a) sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare;b) suma alocată sesiunii de finanțare.(2) Dispoziția președintelui prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Autorității, cu cel puțin 15 zile înainte de data deschiderii sesiunii de finanțare.Articolul 7 Etapele finanțăriiEtapele finanțării sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a Autorității a anunțului de deschidere a sesiunii de finanțare;b) depunerea și înregistrarea dosarelor de finanțare;c) analiza conformității administrative a documentelor depuse;d) analiza eligibilității solicitantului, a proiectului, evaluarea și selectarea dosarelor;e) aprobarea listei dosarelor de finanțare respinse și avizarea dosarelor de finanțare propuse spre aprobare;f) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare respinse;g) depunerea și soluționarea contestațiilor;h) aprobarea finanțării dosarelor avizate;i) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate;j) încheierea contractelor de finanțare;k) implementarea proiectelor;l) monitorizarea proiectelor;m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent.

Capitolul II Cuantumul finanțării, eligibilitatea solicitantului, depunerea dosarului de finanțare

Articolul 8 Cuantumul finanțării

(1) Finanțarea nerambursabilă, asigurată de Autoritate, se acordă în cuantum de până la 80% din prețul de achiziție al autobuzului/troleibuzului.(2) Suma maximă finanțată în funcție de numărul de locuitori este:– 35.000-200.000 locuitori – buget maxim 20.000.000 lei;– 200.001-400.000 locuitori – buget maxim 110.000.000 lei;– peste 400.001 locuitori – buget maxim 340.000.000 lei.(3) Dacă suma solicitată prin cererea de finanțare depășește pragul maxim permis aferent numărului de locuitori, diferența rezultată va fi considerată neeligibilă.(4) Finanțarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.(5) Contribuția proprie a solicitantului și cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din surse financiare proprii.(6) Finanțarea se face eșalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului de finanțare și pe măsura realizării proiectului.(7) În cadrul sesiunii, solicitantul poate depune o singură cerere de finanțare.Articolul 9 Tipuri de solicitanți eligibiliSunt eligibile în cadrul programului unitățile administrativ-teritoriale – municipii reședință de județ, inclusiv municipiul București, declarate conform prevederilor Legii nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare.Articolul 10 Criterii de eligibilitate a solicitantuluiPentru a participa la program, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;b) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;c) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația financiară;d) va asigura contribuția proprie în vederea implementării proiectului;e) a accesat sau va accesa fonduri comunitare pentru achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante, folosite în transportul public de persoane;f) a pus la dispoziția unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane sau își ia angajamentul că, în cazul aprobării cererii de finanțare, până la momentul depunerii raportului de finalizare a proiectului, va pune la dispoziția unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport local de persoane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 și ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Autovehiculele finanțate prin program vor fi incluse în delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane;g) deține PMUD aprobat potrivit prevederilor legale;h) este cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.Articolul 11 Criterii de eligibilitate a proiectuluiEste eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:a) autovehiculele solicitate prin cererea de finanțare vor fi din categoria M3: autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC sau troleibuze;b) proiectul pentru care se solicită finanțare nu a beneficiat și nu va beneficia de o altă finanțare pentru aceleași cheltuieli eligibile, din alte fonduri naționale sau/și comunitare.Articolul 12 Conținutul dosarului de finanțareUnitățile administrativ-teritoriale – municipii reședință de județ, inclusiv municipiul București, care doresc participarea la program trebuie să depună următoarele documente:a) cererea de finanțare nerambursabilă, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completată integral prin tehnoredactare, semnată și ștampilată;b) împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;c) certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată;d) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis în spațiul privat virtual;e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată;f) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanțare, în original sau în copie legalizată;g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte dacă TVA-ul aferent proiectului este sau nu recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace conform prevederilor legale, tehnoredactată, semnată și ștampilată;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, din care să rezulte dacă au fost accesate sau urmează a fi accesate alte fonduri comunitare pentru achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante, folosite în transportul public de persoane, complementar solicitării din Fondul pentru mediu, tehnoredactată, semnată și ștampilată;i) extras din planul de mobilitate urbană durabilă, care să conțină informații referitoare la mijloacele de transport eligibile în cadrul programului, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat și ștampilat;j) studiul de oportunitate, în copie certificată „conform cu originalul“, care trebuie să cuprindă cel puțin datele prevăzute în conținutul-cadru din anexa nr. 2 la ghid;k) hotărârea consiliului local/consiliului general al municipiului București, din care rezultă asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii și cheltuielile neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate, în copie certificată „conform cu originalul“;l) extras din planul de calitatea aerului (PCA) referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat și ștampilat;m) extras din studiul integrat pentru aprobarea PCA, referitor la mijloacele de transport eligibile, aprobat conform Legii nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, după caz, în copie certificată „conform cu originalul“, semnat și ștampilat.Articolul 13 Cheltuieli eligibileSunt considerate eligibile următoarele cheltuieli efectuate în cadrul programului:a) cheltuielile pentru achiziționarea autobuzelor electrice, autobuzelor electric hibride, autobuzelor alimentate cu GNC noi și a troleibuzelor noi;b) TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.Articolul 14 Cheltuieli neeligibileSunt considerate cheltuieli neeligibile:a) cheltuielile efectuate de solicitant până la semnarea contractului de finanțare;b) cheltuielile pentru contractarea creditelor necesare plății contribuției proprii, cheltuielile bancare, comisioanele, diferențele de curs valutar;c) cheltuielile realizate în regie proprie;d) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor și autorizațiilor;e) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată;f) cheltuielile cu mentenanța;g) cheltuielile cu instruirea de personal;h) cheltuielile cu omologarea și înmatricularea autovehiculelor achiziționate;i) cheltuieli devenite neeligibile în urma modificărilor aduse studiului de oportunitate;j) cheltuieli cu garanția extinsă;k) cheltuieli pentru realizarea infrastructurii necesare funcționării autovehiculelor finanțate;l) orice cheltuială care este definită altfel decât cea eligibilă.Articolul 15 Depunerea dosarului de finanțare(1) Dosarul de finanțare, conținând două exemplare, copie și original, cu toate documentele obligatorii menționate în prezentul ghid, va fi depus la registratura Autorității, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informații:a) denumirea și adresa completă;b) titlul programului: „Programul privind îmbunătățirea aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante, în transportul public local de persoane“;c) sesiunea de depunere.(2) Documentele depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul“.(3) Dosarul de finanțare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepționării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.Articolul 16 Analiza, selectarea, avizarea și aprobarea dosarelor de finanțare(1) Aprobarea proiectului are la bază analiza și selectarea cererii de finanțare și a documentației depuse de către solicitant.(2) Autoritatea poate solicita documente sau informații suplimentare dacă pe parcursul analizei și selecției se constată necesitatea furnizării lor. Solicitanții au obligația de a furniza, în maximum 5 zile lucrătoare de la data recepționării solicitării, documentele și informațiile.(3) Președintele Autorității emite o dispoziție prin care numește comisia de analiză și selectare, precum și comisia de contestații, constituite din personalul Autorității.(4) După depunerea dosarelor de finanțare, Autoritatea procedează la:a) analiza conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3 la ghid;b) aprobarea respingerii dosarelor ca urmare a analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente;c) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor respinse ca urmare a analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente;d) soluționarea contestațiilor ca urmare a analizei conformității modului de depunere a cererii de finanțare și a documentelor aferente și postarea celor respinse pe site-ul Autorității;e) analiza conformității documentelor și eligibilității solicitantului din punct de vedere economic și tehnic, conform grilelor prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la ghid;f) avizarea dosarelor de finanțare propuse spre selectare și/sau aprobarea dosarelor de finanțare propuse spre respingere;g) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare respinse;h) aprobarea contestațiilor respinse și avizarea contestațiilor acceptate;i) aprobarea finanțării proiectelor avizate;j) postarea pe site-ul Autorității a listei dosarelor de finanțare aprobate.(5) În urma analizei tehnice a proiectului se primește un punctaj cuprins între 0 și 100 de puncte, conform anexei nr. 5 la ghid. Selecția se face în ordine descrescătoare a punctajului obținut, în limita bugetului alocat programului. În caz de egalitate a punctajului între solicitanți, bugetul alocat se va împărți în mod egal acestora.(6) Fiecare grilă de analiză este completată de către trei evaluatori. În cazul în care opiniile din punct de vedere economic ale evaluatorilor sunt diferite, președintele comisiei de analiză va considera rezultat final cel care întrunește ponderea minimă de 2/3.(7) Atrag respingerea dosarului de finanțare:a) documentele depuse de solicitant care nu sunt legate/îndosariate, numerotate și opisate;b) documentele care conțin ștersături, precum și cele ilizibile, incomplete, neconforme cu realitatea sau care nu sunt depuse sub forma solicitată de ghid sau în perioada de valabilitate;c) netransmiterea documentelor solicitate conform alin. (2).(8) În baza grilelor întocmite de evaluatori, președintele comisiei înaintează Comitetului director pentru avizare centralizatoarele cu cererile propuse spre avizare și pentru aprobare cererile propuse spre respingere.(9) Proiectele selectate vor fi înscrise într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, iar finanțarea se va realiza în limita sumei alocate sesiunii de finanțare.(10) Comitetul director înaintează spre aprobare Comitetului de avizare al Autorității proiectele avizate.(11) Comitetul de avizare al Autorității aprobă sau respinge proiectele propuse spre aprobare de către Comitetul director.(12) Lista solicitanților aprobați și lista solicitanților respinși se publică pe site-ul Autorității, după finalizarea procedurii de analiză și avizare/aprobare.Articolul 17 Contestarea rezultatelor(1) Solicitanții respinși prin decizia Comitetului director pot depune o contestație la sediul Autorității în termen de 5 zile de la data afișării pe pagina de internet a listei proiectelor respinse.(2) Contestațiile se soluționează de către o comisie constituită prin dispoziție a președintelui Autorității.(3) Soluționarea contestațiilor se face în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.Articolul 18 Perfectarea contractului pentru finanțare nerambursabilă(1) După publicarea pe site-ul Autorității a listei cu proiectele aprobate, în termen de 45 de zile, în vederea semnării contractului, solicitantul se va prezenta la sediul Autorității cu următoarele documente:a) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;b) împuternicirea/actul administrativ prin care reprezentantul legal a mandatat o persoană în vederea semnării contractului pentru finanțare nerambursabilă, după caz;c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar la Trezoreria Statului a unui cont distinct de venituri pentru finanțarea acordată, codificat cu codul de identificare fiscală al acestuia.(2) Cheltuielile aferente proiectului aprobat spre finanțare, demarate înaintea încheierii contractului pentru finanțare nerambursabilă, sau orice fel de demers (comandă fermă ori contract final) devin neeligibile în cadrul finanțării din Fondul pentru mediu.(3) Solicitantul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat și acordarea finanțării conform graficului prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanțare nerambursabilă și listei cuprinzând capitolele și subcapitolele de cheltuieli eligibile (anexa nr. 1 la contractul pentru finanțare nerambursabilă). Beneficiarul poate depune cererea de decontare la sediul AFM, lunar, la o dată stabilită de comun acord, cu excepția lunii decembrie.(4) Modelul contractului pentru finanțare nerambursabilă este prevăzut în anexa nr. 6 la ghid, fără a fi interzisă modificarea de către Autoritate a acestuia, în condițiile în care modificarea este esențială pentru îndeplinirea contractului și atingerea scopului și obiectivelor programului.(5) Contractul pentru finanțare nerambursabilă se întocmește în două exemplare originale, unul pentru Autoritate și unul pentru beneficiar.(6) Contractul pentru finanțare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia și își încetează valabilitatea odată cu sfârșitul perioadei de monitorizare a proiectului.(7) Durata de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanțare nerambursabilă, nu poate depăși 24 de luni. Prin excepție, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorității. Aceasta se calculează de la data semnării contractului de furnizare bunuri.Articolul 19 Acordarea finanțării(1) Acordarea finanțării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Orice modificare și/sau completare a contractului pentru finanțare nerambursabilă și a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părților, prin act adițional la contractul pentru finanțare nerambursabilă.(3) Pentru neregularitățile constatate pe parcursul derulării contractului pentru finanțare nerambursabilă, Autoritatea va transmite beneficiarului notificare privind deficiențele constatate în derularea acestuia.(4) În condițiile neexecutării de către beneficiar a obligațiilor ce rezultă din contractul pentru finanțare nerambursabilă, acesta poate fi reziliat, beneficiarul fiind înștiințat asupra rezilierii contractului prin notificare de reziliere.(5) Rezilierea contractului pentru finanțare nerambursabilă din culpa beneficiarului are drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare, de către beneficiar a finanțării primite, sub forma plății de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanțarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, calculată de la data plății.(6) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.Articolul 20 Decontarea cheltuielilor eligibile(1) Personalul Autorității cu atribuții în implementarea proiectelor verifică documentele depuse la cererile de decontare de către beneficiari, în conformitate cu prevederile contractuale.(2) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul fiind obligat să asigure din surse proprii cheltuielile suplimentare necesare finalizării investiției.(3) Începând cu cererea de decontare nr. 2, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu la cererile de decontare anterioare, inclusiv dovada achitării contribuției proprii.(4) În termen de 30 de zile de la data ordinului de plată emis de către Autoritate pentru ultima cerere de decontare, beneficiarul este obligat să depună un raport de finalizare a proiectului, în original, întocmit conform anexei nr. 7 la ghidul de finanțare, cu respectarea prevederilor art. 15^3 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(5) Odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu și a contribuției proprii aferente ultimei cereri de decontare, precum și să depună următoarele documente:a) cartea de identitate a autovehiculului (CIV), în copie certificată „conform cu originalul“. În cazul în care, până la depunerea raportului de finalizare, nu este împlinit termenul de 90 de zile prevăzut de prezentul ghid pentru înmatricularea autovehiculelor finanțate prin program, CIV va fi depusă cel târziu la împlinirea acestui termen;b) contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane încheiat cu un operator intern, care să cuprindă autovehiculele finanțate din Fondul pentru mediu, incluzând obligativitatea asigurării mentenanței și a serviciilor asociate necesare în perioada de garanție stabilită de către producător, în copie certificată „conform cu originalul“, valabil pe toată perioada de monitorizare a proiectului;c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că autovehiculele vor fi utilizate în transportul public de persoane, numai pe raza administrativ-teritorială a beneficiarului;d) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pentru cheltuielile eligibile finanțate din Fondul pentru mediu nu a beneficiat și nu va beneficia de o altă finanțare, din alte fonduri naționale sau/și comunitare.(6) Responsabilitatea în ceea ce privește procedura de achiziție publică aparține în integralitate beneficiarului, în sensul respectării prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de bunuri din finanțarea acordată din Fondul pentru mediu.Articolul 21 Documente obligatorii necesare decontăriiBeneficiarii finanțării vor depune la sediul Autorității cererea de decontare, conform anexei nr. 3 la contractul pentru finanțare nerambursabilă, însoțită de documentele obligatorii:a) contractele de furnizare și actele adiționale ce intervin pe parcursul implementării proiectului – în copie certificată „conform cu originalul“, încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare;b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de furnizare bunuri, în copie certificată „conform cu originalul“;c) declarația reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizițiile publice pentru atribuirea contractelor depusă la cererile de decontare, în original, semnată și ștampilată de către acesta;d) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform căreia infrastructura necesară funcționării autovehiculelor finanțate este asigurată (se va depune la prima cerere de decontare), în original;e) documente bancare (extrase de cont însoțite de ordine de plată) privind achitarea sumei finanțate de Autoritate la cererea de decontare anterioară, inclusiv a contribuției proprii, în copie certificată „conform cu originalul“;f) procese-verbale de recepție a bunurilor furnizate, semnate de o comisie numită de către beneficiar, în copie certificată „conform cu originalul“, de unde să rezulte că acestea sunt noi; acestea trebuie să cuprindă: numărul și valoarea facturii fiscale, seriile de șasiu, seriile de motor și anul fabricației bunurilor solicitate la decontare;g) fișa mijlocului fix, în copie certificată „conform cu originalul“;h) factura fiscală privind achiziționarea autovehiculelor, certificată din punctul de vedere al realității, regularității și legalității și avizată cu „bun de plată“, conform prevederilor legale, în copie certificată „conform cu originalul“;i) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în original/copie legalizată, sau emis în spațiul privat virtual, de unde să rezulte că nu are obligații de plată restante către bugetul de stat, valabil la data depunerii la Autoritate;j) certificatul de atestare fiscală, emis pe numele beneficiarului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul, în original/copie legalizată, sau emis în spațiul privat virtual, de unde să rezulte că nu are obligații de plată restante la bugetul local, valabil la data depunerii la Autoritate;k) certificatul de atestare emis pe numele beneficiarului de către AFM, în original sau în copie legalizată, de unde să rezulte că nu are obligații de plată restante la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii la Autoritate;l) certificat/declarație de conformitate (COC), în copie certificată „conform cu originalul“;m) omologarea autovehiculelor de către autoritățile competente în unul din statele membre ale Uniunii Europene, în copie certificată „conform cu originalul“. În situația în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;n) certificate de calitate și garanție emise de către producător din care să reiasă data fabricației autovehiculelor, în copie certificată „conform cu originalul“. În situația în care acestea sunt prezentate într-o altă limbă decât limba română, se va prezenta o traducere legalizată a acestora;o) fotografii ale autovehiculelor care să evidențieze inclusiv sintagma „Finanțat din Fondul pentru mediu“ și seria de șasiu (format tipărit/electronic);p) alte documente relevante.Articolul 22 Condiții generale privind documentele depuse în vederea decontăriiFactura fiscală depusă în vederea decontării va trebui să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie completată integral și corect;b) să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate și după data semnării contractului pentru finanțare nerambursabilă;c) să precizeze data și numărul contractului de achiziție în baza căruia se emite;d) să fie certificată din punctul de vedere al realității, regularității și legalității și avizată cu „bun de plată“, conform prevederilor legale.Articolul 23 Monitorizarea(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor, pe o perioadă de 3 ani de la înregistrarea raportului de finalizare la registratura Autorității.(2) Sunt obligatorii înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a acestuia, precum și asigurarea CASCO a acestuia, pe toată durata de monitorizare.(3) Beneficiarul va menține investiția realizată, asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare în perioada de garanție stabilită de către producător.(4) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul programului, în perioada de monitorizare.(5) În orice situație independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a autovehiculului nou-achiziționat în cadrul programului, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicția de înstrăinare prevăzută la alin. (4).(6) Structura de specialitate responsabilă cu implementarea proiectelor transmite structurii responsabile cu monitorizarea, în termen de 10 zile de la înregistrarea acestuia la registratura Autorității, raportul de finalizare depus de către beneficiar, în original, însoțit de documentele atașate acestuia.(7) Beneficiarul va întocmi și va transmite din 6 în 6 luni de la finalizarea proiectului un raport referitor la funcționalitatea și derularea activităților pentru atingerea scopului definit în studiul de oportunitate. În fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului, calculată conform indicatorilor de performanță ai programului.(8) Beneficiarul va permite reprezentanților Autorității și ai instituțiilor cu atribuții de verificare și control accesul la sediul acestuia, pe perioada de monitorizare.(9) La finalul perioadei de monitorizare, beneficiarul are obligația să transmită raportul final de monitorizare privind durabilitatea investiției, funcționalitatea și derularea activităților, în vederea atingerii scopului definit în proiect.(10) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorității poate solicita beneficiarului orice alte informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.Articolul 24 Reguli de publicitate privind programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe site-ul Autorității, www.afm.ro(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului și a Administrației Fondului pentru Mediu.(3) Beneficiarul finanțării este obligat să aplice, într-un loc vizibil, pe autovehiculele achiziționate în cadrul proiectului, un autocolant de informare inscripționat cu sintagma „Finanțat din Fondul pentru mediu“. Dimensiunile acestuia vor fi de minimum 1,5 m x 0,5 m.(4) Autocolantul prevăzut la alin. (3) va fi menținut și întreținut în bună stare pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.(5) Orice demers publicitar efectuat de către beneficiar sau vânzător cu privire la proiectul propus, în orice formă și în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul programului derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu.Articolul 25 Păstrarea documentelor de către Autoritate(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) Documentația depusă de către solicitant nu se restituie.Articolul 26 Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personalAutoritatea răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare și încheierea contractului pentru finanțare nerambursabilă, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.Articolul 27 Responsabilități privind achizițiile publiceResponsabilitatea întocmirii documentației de achiziție, organizării și derulării procedurii de achiziție, potrivit prevederilor legislației specifice achizițiilor publice, revine beneficiarului.

Articolul 28 Anexe

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ghid.Anexa nr. 1la ghid


CEREREA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

A. Date generaleDenumirea programului: „Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane“Sesiunea de depunere ………………………………………………..Denumirea solicitantului ……………………………………………..Forma juridică de organizare ………………………………………Codul de înregistrare fiscală ………………………………………..Adresa solicitantului …………………………………………………Reprezentant legal (numele și prenumele), tel.: ……………..Responsabil de proiect (numele și prenumele), tel.: ……………B. Finanțare solicitatăSolicitantul …………………, prin reprezentantul legal ……………., solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de …………………… lei (în litere ……………………….), reprezentând ………………….% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ……….. luni, pentru:a) un număr de ………….. autobuze electrice;b) un număr de ………….. autobuze alimentate cu GNC;c) un număr de ………….. autobuze electric hibride;d) un număr de ………….. troleibuze.Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ……………… lei (în litere ………………).Contribuția proprie reprezintă ……………………..% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului și va fi susținută financiar din surse proprii, în cuantum de …………………………. lei (în litere ………………………).Cheltuielile neeligibile necesare realizării proiectului în cuantum de ……………………… lei vor fi susținute financiar din surse proprii.C. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, ……………………………………………, reprezentant legal al solicitantului ………………………………………, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) am depus dosarul de finanțare în nume propriu;b) avem îndeplinite obligațiile exigibile la plată către bugetul de stat, bugetul local și bugetul Fondului pentru mediu;c) nu suntem înregistrați cu fapte sancționate de legislația financiară și fiscală;d) în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului, nu am fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;e) nu mă aflu în stare de insolvență sau faliment, nu mă aflu în procedură de executare silită, nu mă aflu într-o altă situație similară legal reglementată;f) cheltuielile eligibile pentru care solicit finanțare prin program nu fac obiectul și nu vor face obiectul unui alt program de finanțare;g) finanțarea nerambursabilă solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;h) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul programului;i) mă oblig ca până la achiziționarea autovehiculelor noi să asigur realizarea infrastructurii necesare funcționării acestora;j) am pus la dispoziția unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport public local de persoane/îmi iau angajamentul că, în cazul aprobării cererii de finanțare, până la depunerea raportului de finalizare, voi pune la dispoziția unui operator intern, prin delegare a gestiunii, serviciul de transport local de persoane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului și ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;k) voi include autovehiculele finanțate prin program în delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane.Subsemnatul, ……………………………………………….., înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare și aplicarea ștampilei confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal…………………………………………………………………………Semnătura reprezentantului legal și ștampila solicitantului………………………………………………………………………….

.Anexa nr. 2la ghid


CONȚINUTUL-CADRU AL STUDIULUI DE OPORTUNITATE
În studiul de oportunitate se vor regăsi, în mod obligatoriu, următoarele informații:1. date generale privind achiziția propusă;2. situația existentă relevantă pentru achizițiile propuse prin proiect (caracteristicile infrastructurii folosite de mijloacele de transport, condițiile de garare, traseele utilizate, analiza facilităților de întreținere necesare etc). Problemele/Nevoile specifice cărora le va răspunde proiectul sunt identificate și detaliate, iar necesitatea și oportunitatea promovării investiției sunt justificate;3. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse sunt detaliate. Este prezentată o comparație cu o altă soluție alternativă pentru problema identificată. Sunt descrise avantajele soluției recomandate;4. în cazul achiziției de autobuze/troleibuze se vor analiza și compara opțiunile privind posibilele tipuri de tehnologie, inclusiv în ceea ce privește costurile de operare pe durata ciclului de viață generate de fiecare tip și pentru eventuala infrastructură necesară (analiza comparativă a caracteristicilor tehnice ale autovehiculelor pentru ambele scenarii și ambele soluții, analiză care să cuprindă emisiile de gaze cu efect de seră pentru tipul de autovehicule propuse).5. este prezentată descrierea funcțională și tehnologică, după caz, a soluției recomandate;6. se va estima cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce va fi diminuată ca urmare a implementării proiectului;7. traseele existente și traseele nou-înființate ca urmare a achiziționării autovehiculelor;8. se va menționa clar dacă există sau nu infrastructura necesară funcționării autovehiculelor;9. numărul, tipul, autonomia și capacitatea autovehiculelor să fie adecvat justificate, luând în calcul obiectivele de atins din PMUD;10. sunt prezentate caracteristicile și specificațiile tehnice ale autovehiculelor ce urmează a fi achiziționate. Se va ține cont de faptul că orice constrângeri asupra specificațiilor tehnice trebuie să fie derivate din limitări tehnice sau operaționale;11. o strategie de întreținere a noilor autovehicule pe întreaga perioadă de viață a acestora, care să identifice problemele și riscurile aferente și să propună soluții pentru acestea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *